About

ENGLISH TOY TERRIER Engelsk toy terrier

STOCKHOLM | SWEDEN

UPPFÖDARE ENGELSK TOY TERRIER

 

FEW WORDS ABOUT US

My name is Therese and I am a breeder today of Miniature Schnauzer and I am lookig forward to starting up with the Rare and Beautiful English Toy Terrier! We have three dogs now and planning our first litter in autumn 2o19. Ffansi from Wales, Smokey from Finlandand Gracie from Denmark. Thank you Barbara Ebbrell, Tiina Kiivinitty and Dorthe Skovborg! And soon we are picking up a new handsome boy from Avadur kennel, in cooperation with Tomtel kennel.

 

Regards Therese and Family

 

OM OSS

Mitt namn är Therese och vi är en familj med två vuxna och två små barn - och våra hundar. Vi föder upp Dvärgschnauzer idag och planerar att börja med Engelsk Toy Terrier inom kort! Vi har precis fått hem våra tre första fina hundar; Ffansi från Wales, Smokey från Finland och Gracie från Danmark. Roliga hundar med stora personligheter och smarta hjärnor! Alla tre är unghundar så vår första kull kan komma först hösten 2o19.

Vi väntar också på att kunna hämta vår nya kille hos kennel Avadur i Tyskland, i samarbete med Tomtel kennel.

 

Hälsningar Therese och familj

ABOUT THE BREED

We will be working on this text, but here is a start:

OM RASEN

Vi komer att fortsätta jobba med texten en här är en inledning:

 

ORIGIN

URSPRUNG

The English Toy Terrier (ETT) developed from the Old English Black and Tan Terrier and is closely related to the larger Manchester Terrier. In USA the equivalent of ETT is named Toy Manchester Terrier (TMT).

Engelsk Toy Terrier (ETT) utvecklades ur den gamla Black and Tanterriern och är nära besläktad med Manchesterterriern. USAs motsvarighet heter Toy Manchester Terrier (TMT).

 

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT

Alert, curious, unafraid, extremely fast and agile with good balance. Excellent learner. Always in a good mood, ready for activity. This is not a breed for purses or sofas, the ETT need activation. Though Active, the ETT must never be unduly nervous or aggressive. The ETT is affectionate to its family and likes to watch over it. It may take a while for the ETT to accept strangers. It is a devoted, kind and a very appreciated buddy.

Alert, nyfiken, orädd, extremt snabb och smidig med bra balans. Snabb att lära sig. Alltid på gott humör, redo för aktiviteter. Denna ras är inte till för handväskan eller soffan, en ETT är aktiv och behöver aktivering, men den får inte vara överdrivet nervös eller aggressiv. Rasen är vänlig mot sin familj och bekanta och vaktar dem gärna. Det kan ta en stund för den att acceptera främlingar. Rasen är en tillgiven, vänlig och mycket omtyckt kompis.

 

SIZE

STORLEK

Ideal weight 2.7-3.6 kg. Ideal height 25-30 cm at the shoulder.

Vikt 2,7-3,6kg, Höjd 25-30cm vid skuldran.

 

HEALTH

HÄLSA

In general, the ETT is a healthy breed with a life expectancy of 11-13 years.

However, like in every breed, there are a number of conditions

that breeders need to take into account.

Read More

I allmänhet är ETT en hälsosam ras med en livslängd på ca 11-13 år.

Men som i alla raser finns det ett antal sjukdomar som uppfödare måste ta hänsyn till i sin avel.

Läs mer här

 

MORE ABOUT ETT's HISTORY

MER OM ETTs HISTORIA

A sport popular in the cities of Victorian England was the Rat Pit, where typically Black and Tan terriers were placed in a circle with a number of rat. Bets were taken as to which dog would kill its quota of rats in the fastest time. The sport was later outlawed at the time The Kennel Club (UK) was formed.

En populär sport i städerna i det viktorianska England var "The Rat Pit", där ofta just Black & Tanterriers placerades i en cirkel med ett antal råttor. Man slog vad och satsade på vilken hund som skulle döda sin kvot av råttor på kortast möjliga tid. Sporten förbjöds senare, ungefär samidigt som den engelska kennelklubben, The Kennel Club bildades.

The Black and Tan Terrier moved into the show ring with its elegant appearance. At the first all breeds dog show there was a large entry of Black and Tan Terriers. They were divided by weight and this weight division continued with two varieties until the 1920s when they were split into the larger Manchester Terrier and the smaller Black and Tan Terrier. The name English Toy Terrier was introduced in 1962.

Black & Tanterriern flyttade in i showringen med sitt eleganta utseende. Vid den första rashundsutställningen var det ett stort antal Back & Tan anmälda. De delades upp i vikt och denna viktdelningfortsatte man med fram till 1920-talet. Därefter delades de in i den större Manchester Terrier och den mindre Black and Tan Terrier. Namnet Engelsk Toy Terrier introducerades 1962.

Black and Tan Terriers were exported to Canada and the USA, founding a population which was largely isolated from the European one until quite recently. In North America the two sizes were also split into two breeds until 1958 when declining numbers of the Standard Manchester Terrier prompted the American Kennel Club to re-define them as a single breed with two varieties; Standard and Toy.

Black & Tanterriers exporterades till Kanada och USA och grundade en population som i stor utsträckning var isolerad från den europeiska till ganska nyligen. I Nordamerika delades de två storlekarna också in i två raser fram till 1958, då det sjunkande antalet av Standard Manchester Terriers tvingade The American Kennel Club att omdefiniera dem som en enda ras med två varianter: Standard och toy.

 

CLOSE TO EXTINCTION

NÄRA UTDÖD

The ETT is on the UK Kennel Club's list of vulnerable native breeds and great effort is being made to boost the popularity of the breed and develop a viable gene pool. The Kennel Club (UK) and FCI now allow the Toy Manchester Terrier to be re-registered as English Toy Terrier when imported. The standards of the ETT and TMT differ and the Swedish Terrierclub advices breeders not to make TMT-TMT combinations but rather ETT-TMT to maintain the standard of ETT and widen the gene pool at the same time.

ETT är på Kennelklubbens (UK) lista över sårbara inhemska raser och stora ansträngningar görs för att öka rasens popularitet och utveckla en livskraftig genpool. Kennelklubben (UK) och FCI tillåter nu att Toy Manchester Terrier registreras som engelsk Toy Terrier när den importeras. Standarden för ETT och TMT skiljer sig åt och den Svenska Terrierkluben uppmanar uppfödare att inte göra TMT-TMT-kombinationer utan snarare ETT-TMT för att upprätthålla standarden på ETT och samtidigt bredda genpoolen.

CERTIFIED BREEDER

 

I am Certified by the Swedish Kennel Club, Svenska Kennelklubben and I am a member of Terrierklubben and at the moent also the Danish Kennel Club.

Jag är en Certifierad uppfödare genom Svenska kennelklubben och jag är medlem av Svenska och Danska Kennelklubben samt Terrierklubben.

PERMISSIONS IN ORDER

 

If a kennel has more than 2 litters or more than 10 dogs, special permissions are needed from the Board of Agriculture. And we have that!

Om en kennel har fler än 2 kullar per år, eller fler än 1o hundar hemma, behövs tillstånd från jordbruksverket.

Och det har vi!

HEALTH TESTS

CONDUCTED

 

Healthy dogs are happy dogs - and they make their owners happy! We will strive to make all necessary tests for our breed to make sure we use healthy dogs in breeding.

Friska hundar är glada hundar - och det gör deras ägare glada! Vi kommer att sträva efter att göra alla nödvängdiga tester för rasen innan vi avlar.

Gamla Strängnäsvägen 313

155 91 NYKVARN SWEDEN

Tel. Number:

00 46 (0) 703 808 996

Copyright TrePés © All Rights Reserved

Uppfödare av Engelsk Toy Terrier